Utbildningsnätverket Göteborg

Nätverksträff hösten 2017

Casemetodik och avatarer hos Migrationsverket

Andreas Molin, Christian Andersson och Hans Fagerlin

Hans från Migrationsverket tar med sig kollegorna Andreas och Christian för att dela med sig av deras metodik kring case samt hur de använder avatarer i sin utbildning.
 
Casemetodik har sitt ursprung i den amerikanska universitetsvärlden där framför allt affärs- och juristutbildningarna vid Harvard universitetet haft en betydande roll i att utveckla metoden som pedagogiskt verktyg. Numera återfinns case som inlärningsmetod inom de flesta akademiska fakulteter såväl som i det privata näringslivet och offentlig sektor.
 
I casemetodik/casebaserat lärande har eleven i uppgift att, i ett fiktivt scenario, fatta beslut kring ett antal problem/situationer. Eleven ska vidare hantera konsekvenserna av sina beslut, vilket gör att lärarens roll framför allt handlar om att säkerställa kontinuitet och att caseövningen fortsätter och tar den riktning som är avsedd.
Casemetodik har som mål att ställa eleven inför realistiska problem i syfte att träna dennes förmåga att självständigt bearbeta problem, tänka kritiskt, ta ställning och söka kunskap kring en viss fråga eller ämne. I likhet med problembaserat lärande (PBL) är det alltså själva inlärningsprocessen som står i centrum inom casemetodik. Det viktigaste är inte att komma fram till rätt svar på aktuella frågeställningar, det är istället processen som leder fram till ett ställningstagande som förväntas ge resultat.
 
Avatar som hjälpmedel i lärandet
Carl är nio år och en så kallad avatar, alltså en påhittad person som bara existerar i datorn. Han låter, pratar och rör sig precis som vilken pojke som helst. Han känns mänsklig.
Denna teknik är framtagen av ett team vid Linnéuniversitetet i Växjö och initiativtagaren heter Pär Stihl.
Migrationsverket testar idag denna teknik idag för att träna i att utreda barn på ett mer realistiskt och effektivt sätt än vad som varit möjligt tidigare.

Tid: 19 september 2017, kl 13 – 16.30. Kaffe från 12.30
Plats: Radisson BLU Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59

Hans Fagerlin är enhetschef på kompetenscenter på Migrationsverkets HR-avdelning. Hans har arbetat på myndigheten i närmare tjugo år och de senaste tio åren i olika utvecklingsprojekt, bland annat lett projektet Den lärande organisationen som syftade till att ge ökade förutsättningar för en hög rättslig kvalitet inom svensk asylprövning. Nu leder han arbetet med att utveckla och vidareutveckla kompetensutvecklingsinsatser som genomförs såväl centralt som lokalt i nära anslutning till medarbetarnas ordinarie arbetsuppgifter.  
 

Andreas Molin har arbetat på Migrationsverket i tio år i olika funktioner och verksamheter. Han har bland annat varit med och utvecklat metoder och verktyg för att möta myndighetens krav på kvalitet i handläggning och beslutsfattande.
 

Christian Andersson har arbetat med utveckling och utbildning i över 15 år på Migrationsverket, universitet och internationellt. Han har också erfarenhet som processförare och beslutsfattare.
 
Idag är båda verksamma vid verkets HR-avdelning i utvecklandet av olika utbildningsprogram och kompetenshöjande åtgärder för myndighetens personal.

Andreas Molin
Andreas Molin
Christian Andersson
Christian Andersson